Organisatie

Leden
De leden van de Raad van Kerken worden benoemd door de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. De betrokken predikanten en pastores benoemen uit hun kring één lid van de Raad.

Aangesloten kerken
De aangesloten kerken zijn:
Protestantse gemeente Leidschendam:
– Dorpskerk, Kruisheuvelkerk en Leidraad
Protestantse gemeente Voorburg:
–  Koningkerk en Oude Kerk.
Rooms-katholieke parochies St. Maarten-Trinitas:
–  HH Petrus en Paulus kerk en St. Martinuskerk.
Rooms-katholieke parochie Verrezen Christus.
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, afdeling van Vrijzinnigen Nederland.
Doopsgezinde gemeente Den Haag en omstreken.
Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken.

Ook zijn er kerken die in projecten of acties samenwerken met de Raad zonder dat die kerk is aangesloten bij de Raad.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit vier tot zes leden en wordt gekozen uit de leden van de Raad.
De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen leveren jaarlijks een financiële bijdrage.
De financiën van de Raad worden beheerd door een externe administrateur.

Bestuursleden
Bep van Sloten (voorzitter)
Hans Kruijssen (secretaris/penningmeester)
Johan Kunst
Paul den Hoed

Vergaderingen
De Raad van Kerken vergadert zes keer per jaar. Naast bespreking van activiteiten en bestuurlijke zaken vinden ook regelmatig inhoudelijke besprekingen plaats.

Themavergaderingen
Eenmaal per jaar worden alle pastores uitgenodigd voor een vergadering met een speciaal thema. Voorbeelden uit de laatste jaren zijn ‘dertigers in de kerk’ en ‘de rol van kerken bij rampen’ ‘mensen met psychische problematiek’ en ‘euthanasie’.
Ook wordt jaarlijks een vergadering georganiseerd over een actueel thema waarbij externe deskundigen worden uitgenodigd. Thema’s waren bijvoorbeeld ‘armoede’ en ‘stille armoede’ en ‘vrijwilligersmanagement’.

Oecumenische activiteiten
– Dienst ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’.
– Vesper t.g.v. de Wereldgebedsdag / Internationale vrouwendag.
– Viering voorafgaand aan de Dodenherdenking en stille tocht naar de herdenking in het Sytwende park.

Oecumenisch Vrouwenwerk
Dit oecumenisch vrouwenwerk wordt georganiseerd in 14 kringen met verschillende aandachtsgebieden. Hieraan nemen ongeveer 80 dames deel. Hierdoor wordt ook het contact tussen vrouwen uit verschillende kerken bevorderd.

Alle bovengenoemde activiteiten en eventueel andere activiteiten worden door bestaande of ad-hoc werkgroepen voorbereid en begeleid.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017 – klik hier
Jaarverslag 2016 – klik hier
Jaarverslag 2015 – klik hier
Jaarverslag 2014 – klik hier